WAŻNE! Nowe przepisy dotyczące central wentylacyjnych

artykuł promocyjny

Producenci urządzeń wentylacyjnych muszą sprostać nowym wymaganiom, jakie postawiła przed nimi Komisja Europejska. Wprowadzone przepisy mają na celu obniżenie zużycia energii przez systemy wentylacyjne, a w konsekwencji znaczne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Rozporządzenie 1253/2014 wymusza na producentach pewne zmiany konstrukcyjne oraz zastosowanie rozwiązań umożliwiających spełnienie wymagań określonych w załącznikach niniejszego rozporządzenia. Niezastosowanie się do przepisów będzie skutkowało niedopuszczeniem urządzeń do obrotu.

 

Zestawy wentylacyjne VENA StandardZestawy wentylacyjne VENA Silver

Zestawy wentylacyjne VENA Standard (po lewej) i VENA Silver (po prawej) przeznaczone do budownictwa mieszkalnego oraz obiektów użyteczności publicznej, oba wyposażone w spiralny wymiennik ciepła

 

Rozporządzenie Komisji Europejskiej szczegółowo określa definicje systemów wentylacyjnych, procesów itp., które stosowane są na potrzeby rozporządzenia, a w szczególności służą do oszacowania spełnienia, zawartych w załącznikach wymogów. Zdefiniowany został także system wentylacji mieszkaniowej (SWM) oraz system do wentylacji budynków niemieszkalnych (SWNM).

Centrale wentylacyjne VENA Optima VOVCentrale wentylacyjne VENA Optima

Centrale wentylacyjne VENA Optima VOV (po lewej) i VENA Optima (po prawej) przeznaczone do budownictwa mieszkalnego oraz obiektów użyteczności publicznej, obie wyposażone w przeciwprądowy wymiennik ciepła

Urządzeniem wzorcowym w dwukierunkowych systemach wentylacji będzie produkt wyposażony w obudowę, posiadający co najmniej dwa wentylatory z układem regulacji bezstopniowej lub wielobiegowym, wyposażony w urządzenie do odzysku ciepła, filtr bardzo dokładny (np. klasy F7) po stronie powietrza wlotowego oraz w filtr dokładny (np. klasy M5) po stronie powietrza wywiewanego.

Centrale wentylacyjne VENA Optima

Zestaw wentylacyjny VENA Silver zamontowany na poddaszu domu jednorodzinnego

 

Kryteria stawiane dla urządzeń do wentylacji budynków mieszkalnych (SWM):

 • spełnienie współczynnika jednostkowego zużycia energii (JZE), który dla klimatu umiarkowanego nie może przekraczać 0 kWh/(m2/rok), sposób obliczenia współczynnika JZE podany jest w załączniku rozporządzenia,
 • w systemach bezkanałowych, w tym systemach z instalacją jednokanałową, LWA nie może przekroczyć 45dB,
 • wszystkie SW, poza systemami podwójnego zastosowania, muszą posiadać napęd wielobiegowy lub płynną regulację prędkości obrotowej wentylatora
 • wszystkie dwukierunkowe systemy wentylacji muszą posiadać obejście odzysku ciepła (by-pass).

 

Przemysłowa centrala wentylacyjna VEBAR WS (z wymiennikiem spiralnym) w wykonaniu dachowym

Przemysłowa centrala wentylacyjna VEBAR WS (z wymiennikiem spiralnym) w wykonaniu dachowymWażniejszymi kryteriami jakie będą musiały spełnić centrale wentylacyjne w systemach wentylacji budynków niemieszkalnych (SWNM) są:

 

 • spełnienie JMWint_limit, czyli maksymalnej wewnętrznej mocy wentylatora, parametr określany jest wg Załącznika III rozporządzenia,
 • spełnienie minimalnej sprawności wentylatora w systemach wentylacji jednokierunkowej, którą określa załącznik j.w.,
 • wentylatory w systemach wentylacyjnych będą musiały posiadać napęd wielobiegowy lub bezstopniową regulację obrotów wentylatora,
 • wszystkie systemy dwukierunkowe (nawiewno-wywiewne) będą musiały posiadać urządzenie do odzysku ciepła (UOC), przy czym należy podkreślić, że recyrkulacja nie jest sklasyfikowana jako urządzenie do odzysku ciepła,
 • każde urządzenie do odzysku ciepła będzie musiało posiadać obejście (by-pass),
 • minimalna sprawność cieplna urządzeń do odzysku ciepła (oprócz UOC z medium pośrednim) będzie wynosić 67%,
 • minimalna sprawność cieplna urządzeń odzysku ciepła z czynnikiem pośrednim będzie wynosić 63%

Przemysłowa centrala wentylacyjna VEBAR CR

Przemysłowa centrala wentylacyjna VEBAR CR (z wymiennikiem obrotowym)

etykieta energetycznaNatomiast rozporządzenie 1254/2014 określa zasady oznaczeń urządzeń wentylacyjnych przeznaczonych do budownictwa mieszkalnego, sposobu ich etykietowania z podaniem klasy efektywności energetycznej, mocy akustycznej i wydajności. Klasę urządzenia określa się na podstawie współczynnika JZE, którego metoda obliczania podana jest w załącznikach do rozporządzenia. Etykietowaniu nie podlegają urządzenia przeznaczone do wentylacji w budownictwie innym niż mieszkaniowe, gdyż są to często systemy projektowane na indywidualne potrzeby.

Z powyższych rozporządzeń wyłączone zostały małe systemy wentylacyjne, których pobór mocy jest mniejszy niż 30W, urządzenia wielofunkcyjne, które głównym zadaniem jest grzanie i/lub chłodzenie oraz okapy nadkuchenne. Powyższe rozporządzenia nie dotyczą również systemów awaryjnych, wyjątkowych lub też pracujących w warunkach zagrożenia lub specjalnych.

Wejście obu rozporządzeń w życie uporządkuje sposób i jakość informacji przekazywanych przez producentów. Na zmianie przepisów najbardziej skorzystają inwestorzy, którzy nie będą już mieli problemu z porównaniem parametrów pracy różnych systemów, zakładając oczywiście, że wszyscy producenci rzetelnie i poważnie podejdą do zmian i dostosują swoje urządzenia oraz dokumentację do wymagań Komisji Europejskiej.

 

Artykuł powstał na podstawie:

 • ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1253/2014 z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych
 • ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1254/2014 z dnia 11 lipca 2014 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej systemów wentylacyjnych przeznaczonych do budynków mieszkalnych


 Kontakt w sprawie produktów:

Firma Bartosz Sp.j. Bujwicki, Sobiech
ul. Sejneńska 7
15-399 Białystok
tel. 85 745 57 12
www: www.bartosz.com.pl
mail: wyślij wiadomośćmarketing@bartosz.com.pl   www.bartoszwentylacja.com.pl

centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła » spiralno-przeciwprądowe wymienniki ciepła » rekuperatory » zestawy wentylacyjne » system wentylacji mieszkań VENA Lux » szafy zasilające » sterujące systemy automatyki » uzdatnianie wody » pionowe zbiorniki ciśnieniowe » tradycyjne zbiorniki filtracyjne ze stali węglowej i kwasoodpornej » stalowe zbiorniki retencyjne » zbiorniki reakcji » zestawy pompowe do wody socjalno-bytowej technologicznej pożarowej do sieci tryskaczowych » pompownie ścieków

Facebook Firma Bartosz Sp.j. Bujwicki, Sobiech     Youtube Firma Bartosz Sp.j. Bujwicki, Sobiech

Partnerzy i patroni

Rekuperatory.pl - montaż energooszczędnej wentylacji    Rosenberg Klima    ebm Papst    Systherm        Mitsubishi Electric                     

 logo bartosz          Klimor        Klima-Therm      Iglotech        Refsystem      Venture Industries Sp. z o.o.       Intersoft       Provent Vents        Daikin         Ventec        Wigmors             VBW        Stiebel Eltron     Test-Therm       Global-Tech        logo armacell      Matervent