jesteś tu: strona główna /

Miesięcznik Instal 1/11 - Teoria i praktyka w instalacjach

-

Ośrodek Informacji "Technika instalacyjna w budownictwie" wydał kolejny numer miesięcznika INSTAL, w którym można przeczytać między innymi następujące artykuły: Modelowanie numeryczne krzyżowego wymiennika ciepła w zastosowanich klimatyzacyjnych - Praca przedstawia wyniki obliczeń numerycznych krzyżowego płytowo-rurowego wymiennika ciepła przeznaczonego do celów klimatyzacyjnych w początkowym etapie jego projektowania.

 • Wyznaczanie charakterystyki cieplnej istniejącego budynku mieszkalnego z zastosowaniem dwukrotnego pomiaru - W artykule przedstawiono ogólną ideę metody wyznaczenia charakterystyki cieplnej istniejącego budynku mieszkalnego na drodze dwukrotnego krótkiego pomiaru – część 1. W części drugiej zawarto wyniki analizy dotyczącej wstępnej oceny dokładności metody zastosowanej dla przypadku braku możliwości oddzielnego pomiaru zużycia ciepła dla c.o. i przygotowania c.w.u.
   
 • Produkty sieciowane radiacyjnie w ofercie firmy CEGA - Artykuł przybliża proces sieciowania radiacyjnego, zastosowanie tej technologii oraz przedstawia ciekawe produkty dla rynku ciepłowniczego wykonane przy zastosowaniu tej technologii. A utorzy wyjaśniają skąd bierze się zjawisko termokurczliwości oraz co daje w praktyce. W artykule omówione są również unikalne produkty znajdujące się w ofercie firmy CE GA S p. z o.o. wytworzone m.in. dzięki technice sieciowania radiacyjnego.
   
 • Kogeneracyjny blok parowy w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o. – doświadczenia z budowy i eksploatacji - Kogeneracyjny blok parowy w Przedsiębiorstwie E nergetyki C ieplnej w S uwałkach S p. z o.o. oddany do eksploatacji w końcu 2008 roku, jest źródłem blisko 50% rocznego zapotrzebowania miasta na ciepło oraz energii elektrycznej, której produkcja 10-krotnie przewyższa zużycie własne ciepłowni. Doświadczenie eksploatacyjne potwierdza, że przedsiębiorstwo ciepłownicze jest w stanie zbudować i eksploatować z sukcesem blok energetyczny produkujący w kogeneracji ciepło i energię elektryczną.
   
 • Obliczenia strat ciśnienia w sieci odparowanego propanu - W artykule opisano założenia teoretyczne i zaprezentowano arkusz kalkulacyjny do obliczeń sieci i instalacji odparowanego propanu. W modelu matematycznym wykorzystano równanie gazu rzeczywistego (van der Waalsa) ze względu na niewielką „odległość” parametrów stanu termodynamicznego gazu od punktu krytycznego. Przedstawiony arkusz kalkulacyjny może być pomocny w projektowaniu sieci propanu w różnych warunkach ciśnienia i temperatury.
   
 • Cieczowa instalacja solarna – modelowanie pracy w programie SOLAR SYM 4 - W artykule opisano model obliczeniowy instalacji solarnych wbudowany w program użytkowy SOLARSYM 4. Sposób wyznaczania gęstości promieniowania słonecznego oraz temperaturę otoczenia oparto na danych pomiarowych uzyskanych z Obserwatorium Meteorologicznego Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery UWr. Za pomocą programu dokonywać można analiz pracy biwalentnego systemu solarnego ogrzewania wody użytkowej lub ogrzewania pomieszczeń.
   
 • Wykrywanie niezbędnej objętości zbiorników wód opadowych na podstawie symulacji hydrodynamicznych - Artykuł przedstawia metodykę wykrywanie niezbędnej objętości zbiorników wód opadowych na podstawie symulacji hydrodynamicznych sieci odwodnienia. Metodyka ta jest zalecana przez niemiecką wytyczną DWA-A 117 dla systemów odwodnienia dowolnej wielkości, a zwłaszcza dla zlewni o dużej lub średniej wielkości, z których wody opadowe są odprowadzane sieciami o czasie przepływu przekraczającym 15 minut. Szczególna uwaga jest poświęcona zagadnieniu analizy szeregu wartości objętości zbiorników otrzymywanych w efekcie symulacji hydrodynamicznych.
   
 • Najnowsze rozwiązania w przeciskach hydraulicznych sterowanych - W artykule przedstawiono najnowsze technologie bezwykopowej budowy przewodów podziemnych należące do grupy przecisków hydraulicznych. O mówiono technologię Front S teer, dwuetapowe przeciski hydrauliczne z laserowym systemem sterowania i kontroli oraz przeciski hydrauliczne z napędem bezpośrednim głowicy rozwiercającej. Zaprezentowano ich charakterystykę, podano wady i zalety oraz zakres stosowania.
   
 • Weryfikacja rozwiązań eksploatacyjnych instniejącej sieci wodociągowej miasta i gminy Cybinka przy wykorzystaniu modelu hydraulicznego - W artykule przedstawiono analizę warunków hydraulicznych sieci wodociągowej w mieście i gminie Cybinka. Symulację wykonano przy wykorzystaniu programu E panet. Z aprezentowano charakterystykę istniejących źródeł zasilania w wodę oraz zastosowane rozwiązania zabezpieczające przed nadmiernym ciśnieniem w sieci. Przedstawiono rezultaty przeprowadzonej symulacji stanu istniejącego oraz stanu po rezygnacji z tymczasowego podziału sieci na niezależne układy.
   
 • Bezpieczeństwo eksploatacyjne wodociągów publicznych - Artykuł zajmuje się analizą wybranych komponentów podatności na utratę integralności i ryzyka z tym związanego w procesie zarządzania i ochrony bezpieczeństwa SZ W. Z aproponowano trójparametryczną metodę oceny ryzyka w systemach zaopatrzenia w wodę w oparciu o przyjęte skale prawdopodobieństwa (częstości) zdarzeń niepożądanych, wielkości strat z nich wynikających oraz stopnia ochrony. 

 
 

  Opracowanie: Redakcja
  Źródło: Ośrodek Informacji Technika Instalacyjna w Budownictwie


 

  powrót      strona główna      dla instalatorów     baza firm      kontakt 
Partnerzy i patroni

  Wienkra   AUX   Rekuperatory.pl - montaż energooszczędnej wentylacji  Uniwersal  ebm Papst   Systherm    Mitsubishi Electric        Rosenberg Klima          Klima-Therm           logo bartosz         Klimor         Iglotech        Refsystem      Venture Industries Sp. z o.o.       Intersoft       Provent Vents        Daikin         Ventec         Wigmors            Kaisai              VBW         Stiebel Eltron     Test-Therm           Global-Tech          logo armacell     Matervent